• Bezoekadres: Sportpark ‘De Ark’
    Goorsedijk 3
    5731 PC Mierlo
     
     
     
     
  Website: www.mifano.nl
     
  Telefoon: 0492 – 661866
     
  IBAN Regiobank
    NL31RBRB0205063101

   Lidmaatschap van Mifano

  Indien je stopt met voetballen bij Mifano, moet men zich afmelden vóór 1 juli bij de ledenadministratie.
  Dit kan per email: mailto: ledenadministratie@mifano.nl OF schriftelijk inleveren bij Lochtenberg 10, 5731 MV Mierlo.
  Mondelinge beëindiging van het lidmaatschap via leider of trainer is geen mogelijkheid. Automatische machtigingen worden bij tijdige opzegging automatisch verwijderd.
  Let op!: vindt opzegging plaats na 1 juli, ben je contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.

  Om als lid te worden ingeschreven is een inschrijfgeld van € 10,= verschuldigd.

  Speciaal voor de jeugd:

  Voordat je lid wordt, kun je ook eerst een paar keer komen kijken of een aantal keren komen trainen om het voetballen uit te proberen.

  Volgens de KNVB zijn kinderen vanaf 6 jaar speelgerechtigd. Meisjes en jongens kunnen zich vanaf de leeftijd van 5 jaar inschrijven als lid van Mifano. Indien mogelijk worden ze vanaf 5 jaar ingedeeld in een Mini team en bij 6/7 jaar in een F team.

  Normen en Waarden

  Mifano gaat ervan uit dat iedereen die bij het voetbal betrokken is dat doet met respect voor elkaar en voor de omgeving. 

  Van spelers, ouders, leiders, trainers, kader, supporters en ‘personeel’ (kantine en terreinbeheer) wordt geen normafwijkend gedrag geaccepteerd.

  Voetbal

  De vereniging heeft veel waardering voor zijn talloze medewerkers en laat dat onder andere blijken door het geven van ruimte voor eigen ideeen, gewenste opleidingen, onderscheidingen en een jaarlijkse kaderdag. 

  Aanschaf van wedstrijdkleding via Mifano

  Onze verenigingskleuren zijn rood-wit. Rood shirt, witte broek, rode kousen.

  Jeugdleden krijgen na een eenmalige betaling van € 30,00 zolang zij onafgebroken bij de jeugd voetballen een shirt van de vereniging ter beschikking. Voetbalbroek en kousen dienen zelf te worden gekocht.Broeken en andere voetbalspullen kunt u tegen gereduceerde prijzen kopen bij  Sportshop Laarbeek.

  Overschrijving naar een andere voetbalvereniging

  Wie lid wil worden van een andere voetbalvereniging vult een overschrijvingsformulier in.
  Neem dan vóór 15 juni contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@mifano.nl)
  Overschrijving naar een andere vereniging kan alleen bij aanvang van een nieuw seizoen.
  Op deze regel zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:
  bij verhuizing van meer dan dertig kilometer van het bestaande adres.

  Indien een verzoek om tussentijdse overschrijving wordt verleend aan spelers van 18 jaar en ouder, gelden de hieronder genoemde data van speelgerechtigdheid:

  Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, bij goedkeuring, verleend per 1 september of zo spoedig mogelijk na 1 september, indien op 31 augustus nog geen beslissing is genomen.
  Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 1 september en 31 januari wordt, bij goedkeuring, verleend per 1 februari of zo spoedig mogelijk na 1 februari, indien op 31 januari nog geen beslissing is genomen.

  Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijvingen na 1 februari worden verleend per 1 augustus voor het volgende seizoen.

  Bovenstaande geldt alleen voor spelers van 18 jaar en ouder in de categorie A. Het vermelde onder de derde bullit is ook van toepassing op spelers van 17 jaar en jonger!

  Voor categorie B kan men nog overschrijving aanvragen tot en met de eerste vrijdag van maart. Alle overschrijvingen die ná deze periode binnenkomen worden verleend per 1 augustus voor het volgende seizoen.

  Wedstrijden en Trainingen
  Op de website van Mifano wordt wekelijks gepubliceerd welke wedstrijden er het komende weekend worden gespeeld.

  Afgelastingen

  Bij trainingen
  Bij twijfel over het doorgaan van een training kan altijd de website van Mifano worden geraadpleegd.

  Bij wedstrijden
  Algehele KNVB-afgelastingen op teletekst pagina 603.

  Mifano is ingedeeld in district Zuid II.
  Het 1e, 2e zijn categorie A.
  Alle overige teams zijn categorie B
  Worden er wedstrijden afgelast omdat de velden van Mifano slecht zijn, dan wordt dat bekend gemaakt op  de website.
  Uitwedstrijden van Mifano-teams

  Alle senioren- en jeugdteams vertrekken voor hun uitwedstrijden vanaf Sportpark ‘De Ark’.

  Financiën

  Contributie

   * Je bent enkel lid en neemt geen deel aan trainingen en wedstrijden
  ** Je bent lid en neemt niet deel aan wedstrijden

  Wanneer een speler/speelster in een hogere of lagere afdeling speelt , betaalt hij of zij de contributie voor de afdeling waarin hij of zij gezien de leeftijd thuishoort.

  Betalen van de contributie geschiedt door Mifano te machtigen voor een automatisch incasso.
  Voor leden die niet automatisch betalen wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Inning van de contributie via automatisch incasso vindt plaats eind augustus 2024.

  Bij incasso van de contributie worden alle van toepassing zijnde bedragen geïncasseerd. Dit kunnen onder andere, naast de jaarcontributie, de volgende bedragen zijn: inschrijfgeld, eenmalige bijdrage shirt (jeugdleden), KNVB-kosten (o.a. gele- en rode kaarten).

  De ledenvergadering heeft op 5 september 2011 besloten dat met ingang van het seizoen 2012 – 2013 het beleid bij het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen strenger moet worden gehanteerd.

  Het lid dat de contributie niet binnen de gestelde tijd betaalt krijgt een aanmaning toegezonden. Als op deze aanmaning alsnog geen betaling plaatsvindt en er wordt ook niet schriftelijk of via de mail gereageerd naar de ledenadministratie en/of de penningmeester dan wordt de betreffende speler uitgesloten van trainingen en wedstrijden en wordt niet meegewerkt aan een eventuele overschrijving  naar een andere club totdat de contributie in zijn geheel is voldaan. Tevens zal de leiding van het betreffende elftal op de hoogte worden gebracht en zal, indien van toepassing, de spelerspas worden ingenomen.

  Als de verschuldigde bedragen na verloop van enige tijd, dit ter beoordeling van het bestuur, niet betaald zijn dan zal de vereniging het lidmaatschap beëindigen en dit, samen met de reden van beëindiging, doorgeven aan de KNVB.

  Contributiekorting
  Het derde betalende jeugdgezinslid krijgt een contributiekorting van 50%. Vanaf het vierde jeugdgezinslid bedraagt de contributie € 20,00 per jeugdlid.

  Tussentijdse beëindiging van lidmaatschap: toch contributie
  Indien men het lidmaatschap wil beëindigen dan dient dit schriftelijk of via de mail te worden gemeld bij de ledenadministratie. Indien dit vóór 1 juli en ter bepaling van de ledenadministratie gebeurt, dan is men geen of gedeeltelijk contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of eindigt, is niettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd.

  Zijn er op schriftelijk verzoek van het lid en naar het oordeel van het bestuur bijzondere omstandigheden, dan kan het bestuur besluiten van deze regel af te wijken.

  Vrijstelling van contributie
  Vrijgesteld van contributiebetaling zijn niet-voetballende Ereleden, Leden van Verdienste en Kaderleden.

  Boetes
  De vereniging kent zelf geen geldboetes. Door de KNVB opgelegde geldboetes dienen door de betreffende persoon te worden betaald. In het geval geweigerd wordt de boete te betalen wordt de speler uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden.

  Verzekeringen
  De KNVB.heeft voor de bij haar geregistreerde leden een aanvullende aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering gesloten. De ongevallenverzekering geldt in principe voor alle activiteiten die voor Mifano worden verricht. Doet zich een situatie voor die in principe onder de aanvullende verzekering valt, dan moet daarvan zo snel mogelijk melding worden gemaakt. Het formulier dat daarvoor moet worden ingevuld, is bij de secretaris van Mifano verkrijgbaar of in de secretariaatsruimte op het sportpark.