• Inning contributie seizoen 2020-2021

  Het bestuur van Mifano is zich er van bewust dat vorig seizoen een apart en onvolledig seizoen is geweest. De contributie zal daarom komend seizoen niet verhoogd worden met de jaarlijkse indexatie. We hopen dat alle leden er begrip voor hebben dat het voor een vereniging met ruim 600 leden financieel niet haalbaar is meer compensatie te bieden. We gaan er van uit dat komend seizoen wel volledig uitgespeeld kan worden.

  De verschuldigde contributie voor het seizoen 2020-2021 zal begin september in rekening worden gebracht.
  De leden die nog geen automatisch incasso hebben afgegeven, ontvangen hiervoor een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen.
  Bij de leden die een automatische incasso hebben afgegeven zal de contributie in september worden geïnd.

  Indien er wijzigingen in één van de volgende gegevens zijn gekomen dan moet je dit bij de ledenadministratie van Mifano melden ( ledenadministratie@mifano.nl )

  • Rekeningnummer
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Is automatische incasso niet mogelijk (bijvoorbeeld door storneren) dan moet het betreffende lid er zelf voor zorgen dat het verschuldigde bedrag, onder vermelding van de naam van het spelend lid of het factuurnummer, vóór 27 september 2020 op rekeningnummer NL12RABO0134102339 van vv Mifano staat.

  Uiteraard blijft het mogelijk om in individuele gevallen, onder opgaaf van reden (liefst via  mail) een betalingsregelingen te treffen. We zijn en blijven immers een vereniging waar het voor iedereen mogelijk moet zijn om lid van te zijn en te blijven. U kunt zich dan wenden tot de penningmeester via mailadres penningmeester@mifano.nl

  Het Bestuur