• Grensoverschrijdend gedrag binnen de sport

  In het kader van het voorkomen van sexuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag binnen de sport heeft het bestuur van Mifano onlangs een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging benoemd. Bestuurslid Geert van Hoof fungeert bij Mifano als VCP en is benaderbaar voor zaken aangaande dit onderwerp. Daarbij is toen ook aangekondigd dat er een verdere set aan maatregelen vastgesteld zouden worden die gericht zijn om sexuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen zijn aanvullend op de vastgestelde normen en waarden voor onze vereniging welke terug te vinden zijn op de website van Mifano.

  Omgangsregels voor alle leden en bezoekers

  Als eerste zijn onderstaande omgangsregels afgekondigd die gelden voor alle leden en bezoekers van de vereniging.

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.

  2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

  3. Ik val de ander niet lastig.

  4. Ik berokken de ander geen schade.

  5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

  6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

  7. Ik negeer de ander niet.

  8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

  9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

  10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

  11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

  12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

  13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

  14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

   

  Gedragsregels voor alle begeleiders

  Naast vorenstaande omgangsregels gelden per direct onderstaande gedragsregels. Deze regels zijn vastgesteld door de georganiseerde sport. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

  Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan worden passende maatregelen getroffen. Hieronder vind je een overzicht van de

  ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport en dus ook gelden voor Mifano:

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

  7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

  8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

   

  Normen en waarden

  De ervaring heeft geleerd dat de nodige aandacht besteed dient te worden aan het gedrag van alle mensen die bij de voetbalvereniging zijn betrokken. De spelregels buiten het veld zijn niet bij iedereen bekend. We worden ook bij onze vereniging geconfronteerd met misdragingen van spelers, leiders, supporters en bezoekers.

  Daarbij moet vaak de scheidsrechter het ontgelden of de leiding van de tegenstander.

  Iedereen die bij de club betrokken is dient er voor te zorgen dat de sport leuk blijft. Alle betrokkenen dienen dan ook de ander te respecteren; ook diens mening en beslissingen.

  Indien iemand zich misdraagt op welke wijze dan ook neemt het bestuur direct afdoende maatregelen. Ook tegen supporters en bezoekers.

  Met andere woorden: een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

  Een aantal gedragsregels (normen en waarden) voor onze vereniging zijn op schrift gesteld en bindend verklaard door het bestuur. Onderstaand zijn deze weergeven.

  Gedragscode

  Voor MIFANO geldt het vermelde in het KNVB convenant als uitgangspunt. De vijf basiswaarden bij daarbij zijn:

  – Plezier

  – Respect

  – Eerlijkheid

  – Betrokkenheid

  – Sportiviteit

  Deze basiswaarden worden verder uitgediept en punt voor punt toegelicht.

   

  Plezier

  § Wij bieden aan onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid

  § Wij vieren de overwinning

  § Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen

  § Wij zijn trots op wat wij hebben

  § Prestatie gaat niet ten koste van plezier

  § We lachen met elkaar, niet om elkaar

   

  Respect

  § Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld

  § Ouders bemoeien zich niet met speltechnische zaken

  § Wij gaan normaal om met andermans eigendom (accommodatie en materiaal)

  § Wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en begeleiden hen

  § Wij dragen het clubtenue zoals dat voorgeschreven is

  § Wij respecteren het kantine reglement, ook voor wat betreft het gebruik van alcoholische consumpties en het rookbeleid

  § Wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van drugs op het terrein van MIFANO. Ook bij uitwedstrijden, toernooien en buitenlandse reizen worden drugs niet geaccepteerd

  § Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen en gedrag

   

  Eerlijkheid en Transparantie

  § Wij geven eigen fouten toe (bal uit, bal achter, overtreding)

  § Leiding/trainers en bestuur lichten keuzes toe (bv waarom E3 en geen E1, waarom een wedstrijd geschorst etc.)

  § Leiders, trainers en bestuur communiceren beslissingen helder en duidelijk

  § Wij benoemen positief gedrag en belonen dat positieve gedrag

  § Wij ontmoedigen/corrigeren ongewenst gedrag

  § Het bestuur verschaft voldoende informatie en de informatie die gegeven wordt is juist en tijdig

   

  Betrokkenheid

  § Ouders zijn zo veel als mogelijk aanwezig bij wedstrijden van de jeugd

  § Ouders zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden

  § De coach ontvangt de tegenstander hartelijk en treedt als gastheer op

  § Trainers zijn met regelmaat bij de wedstrijd aanwezig (jeugd)

  § Spelers dienen zich tijdig af te melden voor training en wedstrijd

  § Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen

  § Het bestuur, begeleiders, ouders en trainers nemen taken op zich en geven het goede voorbeeld

  § Wij corrigeren ongewenst gedrag

  § Wij steunen elkaar bij het aanspreken van hen die ongewenst gedrag vertonen

  § Leden zorgen voor een tijdige betaling van de contributie

   

  Sportiviteit

  § Wij spelen het spel volgens de regels

  § Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf

  § Wij hebben geen commentaar op de scheidsrechter/leiding

  § Wij complimenteren de tegenstander met de wedstrijd indien deze wint

  § Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar

  § Wij applaudisseren als ouders langs de kant ook bij een mooi doelpunt van de tegenstander

  § Wij maken en dulden geen racistische opmerkingen of opmerkingen die een ander schade kunnen aandoen

  § Ouders ondersteunen spelers en begeleiders op positieve wijze

  § Iedereen doet aan het spel mee

  § Wij provoceren niet